Top Definition
story: si o'neal, kato ni siyang pliyir nga nigger... dako ni sya.. 22" iyang sapatos.. sa-ato pa, dako sya'g olok (penis).. bantog ra diayng naa'y dako nga negro ga lagan lagan kauban ni o'neal.. iya man diayng olok!
story
fan: pag lantaw nakong o'neal... ga dako mag iyahang karsunis..gi totokan nako...abi nako tog unum kabu-uk taos iyahang team! pag lantaw nakog usob, gapaUTOG man diay'g pisti!!! ting kita pa kaaaaa...dakoa gyud nua'g OLOK tong taohana!!
by ye_bly March 17, 2005

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug