look up any word, like bangarang:
 
1.
niggas that just dont look right in the public
nigga 1: look at that off brand ass nigga

nigga 2: bahahahhahahaha
by reggie mcfly January 26, 2011