look up any word, like thot:
 
1.
pierce and abe
i fucking love my nigiri maki pierce
by jewish thunder January 19, 2009

Words related to nigiri maki

abe awsome maki nigiri pierce