look up any word, like spook:
 
1.
a slick ass nigga!

a smooth nigga
damnnn son! look at that niggaslick!
by megaaa February 21, 2008

Words related to niggaslick

ass nigga nigger slick smooth