Top Definition
Greek for female genital organ , aka pussy.
Tha sou skisw to mouni.
Tha sou glypsw to mouni.
by fragos December 13, 2003
Greek word for pussy
"Oraio mouni palio poutana"
by mike kavli July 21, 2003
where one sticks one's boutsa
yo, your mouni is too loose, let me hit you in the kolo, vromo-poutana
by Moustache November 08, 2003
Greek slang for pussy
That's one hairy mouni
by Anonymous October 27, 2003
Triha apo moni travai karavi
oi poutanes oi gynekes oti theloun kanoun otan einai omorfes
by mouni October 24, 2003
the female genetelia
to mouni sou mirizi san psari
by NIckkuv December 07, 2005
Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×