Top definition
i dont really care if this is nikt the national anthem or not, but here it is anyhow.
L-INNU MALTI

Lil din l-art helwa, l-Omm li tatna isimha,

hares, Mulej, kif dejjem Int harist:

Ftakar li lilha bl-ohla dawl libbist.Aghti, kbir Alla, id-dehen lil min jahkimha,

Rodd il-hniena lis-sid, sahha 'l-haddiem:

Seddaq il-ghaqda fil-Maltin u s-sliem.
by me is gut September 12, 2004
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug