Top definition
lora jub jata hai na .. tu muun se ek hi awaaz ate hai woh sub ko pata hai .
lekin jo larke ko maheeeenooo tak dard hota hai us ki meaning above
acha tu lora ghus gaya , gand phat gaye ?
by ahsan November 17, 2003
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug