Top definition
Een Antilliaans-Nederlandse benaming van een (voorheen) ontgonnen gebied op Curaçao, Bonaire of Aruba, waar men planten kweekt of kweekte. Uiteindelijk van het inheems (Arowaks) voor "platteland" of stuk land waar men maïs en andere gewassen kweekte.
Om van mijn huis bij het huis van mijn grootmoeder te komen, kan ik een kortere weg via de knoek nemen.
by groenhopper October 21, 2013
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug