look up any word, like ethered:
 
1.
another word for vagina
salitang skuwater na ibig sabihin ay pekpek
ang kepys mo'y amoy tumbong...MAANTOT!!
by Zwezek Kepyazek March 04, 2004