Subscribe English
look up any word, like poopsterbate:
 
1.
greeks use the word "kavlantizomai" when they feel "hot" about someone.
Ti koitas mwraki mou? kavlantizesai?
or
Koita re to mwro apenanti pws kavlantizetai!
or
popoo mana mou, se koitw kai kavlantizomai!!
by GooFyGR July 10, 2008
1 1

Words related to kavlantizomai:

kavla kavlantismos kavlantizesai kaylantizomai