look up any word, like fleek:
 
1.
greeks use the word "kavlantizomai" when they feel "hot" about someone.
Ti koitas mwraki mou? kavlantizesai?
or
Koita re to mwro apenanti pws kavlantizetai!
or
popoo mana mou, se koitw kai kavlantizomai!!
by GooFyGR July 10, 2008

Words related to kavlantizomai

kavla kavlantismos kavlantizesai kaylantizomai