Top Definition
buhok na mula sa pusod hanggang sa maselang bahagi ng katawan. kaya ito tinawag ng karug dahil magkarugtong ang buhok.. EHEHE :)
Yung sa may tambayan oh, kita karug!
Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×