Pag pasok ng titi sa tunnel of love...
or kung ikaw ay lalaki sa pwet ipinapasok ang burat...
Present tense- KINAKANTOT or nag kakantutan
Past tense-KINANTOT Or Kumantot
fucked- Nakantot
Slang word for kantot- kangkang
Pare wala si kumare mo mag kantutan muna tayo sa room ko...

Pare kangkangan tayo mamaya ok?
by virgil December 04, 2003
Top Definition
ang paglabas-masok ng tite sa puke o sa puwet o sa kahit na anong butas ng katawan.
kantutin mo si ineng sa ilong.
by hamabba-ratbu October 21, 2003
Tagalog term for sexual intercourse.
Kantot na tayo ( Let's fuck!)
by John Tam the Man July 27, 2006
a filipino word. it means having sex
they are having kantot
by meollex November 14, 2006
kantot is the insertion of penis to vagina which has no place to go.hence "kanto"or cornered,kinantot.
tio paeng kantutin mo.
by al-burat tamood October 14, 2003
Ang pagpasok ng titi sa kiki o puwet
hoy ...kantutan tayo!!!
by tsikago October 04, 2003
filipino word for sex... sexual intercourse... kantutin is to have sex
kantutin mo si nene
by huwag nang alamin July 09, 2003
Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×