Top definition
1. tug sa ko day kay gi kapoy ko kay nag ini-ro ta ganina. ( miss, im going to sleep for awhile because i got tired of our doggy style )

2. kayata manoy uy, nakit-an nako ganina nag ini-ro sa banyo kuyog iyang trato.
( i saw my brother doing the doggy style with his girlfriend in the bathroom )
by edgein October 05, 2005
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug