Top definition
An Agressive Slang, meaning the user is going to shoot someone
50cent "yo biatch! fuck yo nigga ass!"
DmX " Yo imma pop a cap in yo ass"
Joe Fagan "Damn, Thats Wack
by Joe Fagan February 18, 2004
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug