look up any word, like cunt:
 
1.
mad, crazy
ya hueyu, thi's mega pizdec nah!
hey men, you have a big cock, ya hueyu!
by ubeytes nah ideoti June 02, 2009

Words related to hueyu

ahuevayu blya pizdec nah v ahue ya hueyu