Top definition
handicappet person, men også brukt som kjellsord.

kan brukes i sammenhenger som for eksempel at Rolf tar den beste skiven i matpakken din når han spør om en, og du sier ja, men ikke den skiven, eller når læreren din tar blyanten din etter du har tegnet på hele pulten.
keppis retard idiot heiming
by oddkårejhonnybob January 24, 2011
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug