Top Definition
handicappet person, men også brukt som kjellsord.

kan brukes i sammenhenger som for eksempel at Rolf tar den beste skiven i matpakken din når han spør om en, og du sier ja, men ikke den skiven, eller når læreren din tar blyanten din etter du har tegnet på hele pulten.
by oddkårejhonnybob January 24, 2011

Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×