look up any word, like usuratonkachi:
 
1.
n. Slang for a gun. gun
"Don't make me shove my guzang up your asszang motha' fucka', yo, bitch yo."
by Exodus April 28, 2004

Words related to guzang

gun