Top definition
a hott gurl named gochin!
you she's da gochin motion
by xox gochin xox March 17, 2003
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug