Top definition
'kh hob nischt kehn koyekh. Geh tren zikh, putz!
by pentozali August 28, 2006
Mug icon

Donkey Punch Plush

10" high plush doll.

Buy the plush