Top definition
yo nigga that fungsoup nigga is a gangsta ass nigga.
by fungsoup December 27, 2008
Mug icon

Golden Shower Plush

He's warmer than you think.

Buy the plush