Top definition
yo nigga that fungsoup nigga is a gangsta ass nigga.
by fungsoup December 27, 2008
Mug icon

Dirty Sanchez Plush

It does not matter how you do it. It's a Fecal Mustache.

Buy the plush