Top Definition
Att låsa in en eller flera personer i källaren för att sedan ha samlag med den eller dessa.
Simon fritzlade sin dotter. Nu avtjänar han ett tioårigt fängelsestraff för incest.
by Krutmeyer January 03, 2014

Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×