Top definition
Att låsa in en eller flera personer i källaren för att sedan ha samlag med den eller dessa.
Simon fritzlade sin dotter. Nu avtjänar han ett tioårigt fängelsestraff för incest.
by Krutmeyer January 03, 2014
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug