Top Definition
De meest gevaarlijke en moeilijk verslaanbare tegenstander aan het eind van een videogame. Deze tegenstander ziet er vaak krachtig en indrukwekkend uit en heeft uitzonderlijk machtige vaardigheden.
Die brede vent van de sportschool is echt een eindbaas.
by Fr4ct November 10, 2015
Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×