Top Definition
ang pag lalaro sa maseselan bahigi ng isang babae o lalaki habang ini-isip ang
isang taong pinapangarap
sa sobrang libog ko kagabi nag dyakul ako habang inisip ko yung asawa ng kapitbahay namin.
by kantutero September 02, 2003
Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×