Top Definition
Definition
Åderbråck i blodkärlen i analkanalen.
Inre hemorrojder: Sitter i övre delen av analkanalen.
Yttre hemorrojder: När blodkärlen buktar ut genom analöppningen.

Orsak(-er)
Inte helt känd. Ökande besvär vid ökat tryck i buken, vid förstoppning och vid diarré. Uppstår ofta i samband med graviditet.
Ibland märks en liten "kula" utanför analöppningen.
Fuktande irritation, läckage av slem ur tarmöppningen, sveda runt analöppningen. Förstoppning.
by danimani December 10, 2004
Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×