Top Definition
Valkatos... kurie keliavo ir keliauja. Dar keli egzemplioriai sutinkami Vilniaus pasoneje.
Varom pas romus tableciu pirkti. Cigonas - delfi romas. Paksas ir delfi paksas.
by arsas September 24, 2008
7 Words related to cigonas - delfi romas

Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×