Ang chupa ay ginagawa ng babae sa lalaki kung hindi sila pupwedeng magsex dahil sa may menstration ang babae.
chinuchupa ako ng ng GF ko sa balcony sa sinehan.
by Sex master November 28, 2003
to lick kavishaS ass
by khamba August 20, 2003
1.Sip-sipin o dilaan ang ari ng lalaki.
2.Dedehen ang titi o suso ng babae.
1.Chu-chupain ko ang titi mo.
2.Chu-chupain ko ang burat at suso mo.
by Ryan R. Ventura December 06, 2003
fudi taste karna
by raman August 18, 2003
kudi nu lun chungauna
by raj October 08, 2003
Spanish for sucking on or something suckable. Mostly candy. Also used as a sexual term for sucking dick, chocaha, or tetas
"Ay, mami! Chupame!"
by chocothunder September 02, 2004
while having sex with girl drink her milk from moma or lick her fudi.while women drink sperm of men from lun like i did with monisha
by narinder pal August 21, 2003

Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×