Ang chupa ay ginagawa ng babae sa lalaki kung hindi sila pupwedeng magsex dahil sa may menstration ang babae.
chinuchupa ako ng ng GF ko sa balcony sa sinehan.
by Sex master November 28, 2003
1.Sip-sipin o dilaan ang ari ng lalaki.
2.Dedehen ang titi o suso ng babae.
1.Chu-chupain ko ang titi mo.
2.Chu-chupain ko ang burat at suso mo.
by Ryan R. Ventura December 06, 2003
kudi nu lun chungauna
by raj October 08, 2003
to lick kavishaS ass
by khamba August 20, 2003
fudi taste karna
by raman August 18, 2003
Spanish for sucking on or something suckable. Mostly candy. Also used as a sexual term for sucking dick, chocaha, or tetas
"Ay, mami! Chupame!"
by chocothunder September 02, 2004
real non sexual defention:
suck on sometin that can also be a sucker or some kind of candy.
chupa-chupar=spanish
by outlast November 03, 2003

Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×