Top definition
"Esta cogiendo fresco en la chopaipa."
by Xian January 15, 2003
Mug icon

Dirty Sanchez Plush

It does not matter how you do it. It's a Fecal Mustache.

Buy the plush