look up any word, like blumpkin:
 
1.
jo sara din choot ke barey main sochta rahey
om parkash sara din choot main ghusa rehta hai
by devdas November 07, 2003