Subscribe English
look up any word, like 420:
 
1.
fati choot me jo kida hota hai use choot ka pissu kehte hain. samjha choot ke pissu
vo dekho choot ka pissu elang kavi..
by kaushik&johny ihm chennai September 02, 2008
34 35