Top definition
(noun) fanatic, zealot, sheep, follower..
Yo, quit playing Me so close, You fuckin' Cack Passenger.
by Beacon Hill Low Life July 23, 2002
Mug icon

Dirty Sanchez Plush

It does not matter how you do it. It's a Fecal Mustache.

Buy the plush