Top Definition
Tubig mula sa inidoro na tumatalsik mula sa pagkakalaglag ng malalaking tae.
Tol, palakasan tayo ng BULTOKACHI.
by anadc420 December 19, 2014
Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×