look up any word, like jamflex:
 
1.
Tagalog word meaning 'small' (in height).
Hindi mo maaabot yan kasi bansot ka.
by aprldynh April 25, 2005