Top Definition
ang pag romansa sa babae mula ulo hanggang paa and pabalik.
mahal maligo ka na at papatikman kita ng ARARONG mag bubukid
by kantutero September 09, 2003
Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×