Top definition
"alvanos" basically is a citizen from Albania.

as a slug word, it is used to describe anyone that is a retard, or likes to steal things and kill people.
In some mediterranean countries it can be used in order to describe all the imigrants, no matter their origin.
You can add special characteristics to the word "alvanos", in the shown way: alvanopanigiris, palioalvanos, vromoalvanos, skatoalvanos, etc...
"kleidose kala ti porta, giati kikloforoun poloi alvanoi se autin tin perioxi"

" fige re alvano-panigiri apo mprosta mou min se spaso ti mapa"

" kaki ratsa o alvanos, pos tha klepsei skeftetai monaxa"
by dimitris!! August 06, 2006
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug