look up any word, like jamflex:
 
1.
a bi ga v usta?™ = would you like it in your mouth?
<Fernando> a bi ga v usta?™
<rizlca> ne

<rizlca> dobro jutro
<Fernando> a bi ga v usta?™
by FernandoMartinez May 02, 2006

Words related to a bi ga v usta?™

mouth oral penis sex usta