look up any word, like jamflex:
 
1.
A family of athletes....... PERIOD
Fuckin forrest wetterstrom
by TIMMMAYYYYYYYYYYYYYYYy December 22, 2011