look up any word, like bae:
 
1.
n. Nipple hair.

Buhok sa utong.
"Damn, look at that weneklek!!!"

"Pare, nakakagago yang weneklek mo ah. Parang rambutan."
by Mother Poppins March 10, 2010