Top Definition
Like Damnit in english.
Tering het is koud!
(*Damnit, it's so cold!*)
by Joey Gernaat March 10, 2005
Tering, de
woord van hollandse makelij, dat veronderstel ik ten minste
kan zowel een scheldwoord als een ziekte zijn (aangezien het een hollands woord is)
word ook vaak gebruikt om een situatie te beschrijven
krijg dan toch de stinktering ja
kapotlauwe teringtyfusjoden
rot dan op teringslet
wat een teringweertje is dit seg!
by Niki February 05, 2005
Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×