Top Definition
Zbytnio się czymś przejmować, panikować, robić z igły widły
Czy ty musisz zawsze srać po gałęziach? To tylko kartkówka, nie matura.
by Madlene October 26, 2013

Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×