Top definition
Zbytnio się czymś przejmować, panikować, robić z igły widły
Czy ty musisz zawsze srać po gałęziach? To tylko kartkówka, nie matura.
by Madlene October 26, 2013
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug

Alphabetical list