look up any word, like tinder bombing:
 
1.
a contagious disease that tastes good with crackers
The spriget is killing me mmmmmmm....... Spriget
by Grreeeeeeeeeeeeeeeeeeeen June 08, 2003