Top definition
Njeri qe i rritet mendja dhe mendon se eshte dicka. Harron qe ka qene nje i dhjere. Fraze fyese ose tregues per nje person i cili merr nje rol jo te tijin. Percmues ose zvogelues
Used in Albania
Shko more pilluc, fshi qurrat.
Pilluci i xhaxhit, ku e ke mamin.
Lur u ba edhe ky pilluci me pase dashnore.
by Toni November 29, 2003
Mug icon

Cleveland Steamer Plush

The vengeful act of crapping on a lover's chest while they sleep.

Buy the plush
2
Njeri qe i rritet mendja dhe mendon se eshte dicka. Harron qe ka qene nje i dhjere. Fraze fyese ose tregues per nje person i cili merr nje rol jo te tijin. Percmues ose zvogelues
Used in Albania
Shko more pilluc, fshi qurrat
by Toni November 29, 2003
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug