look up any word, like ratchet:
 
1.
Derogatory spelling of a Korean person named Min Suk Oh

also called:
Man Suk Oh
Oh Fuk Men
Man Fuk Oh
Oh Cum Men
Man Suk
Man Fuk
Minne
Man suk likes the penis.
Oh Suks Men sucks men.
Minne has a boyfriend.
Man fuk speaks perfect engrish.
Men Fuk sez "Shut mouf, beech!"
by Merriam Webster February 19, 2003