Top definition
En påse eller likanande som luktar skit.
Kan inte någon slänga den där luffarpåsen som ligger i hallen.
by Pahne September 04, 2011
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug