Top Definition
Det er noget der er dårligt, noget som Habecca ikke nyder, og noget som helt sikker kun må bruges af #swagbussen. Lotse betyder alt, og intet.
"Nanna er bare så lotset!"
by Peter Koala Ice Peterson December 28, 2013
Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×