Top definition
Et lortesvin er en person, som er et særdeles stort svin. Der ligger ikke nødvendigvis noget uhumsk i udtrykket, selvom det bestemt er muligt.

A lortesvin (shit pig) is a person who is an extreme asshole. There isn't necessarily anything filthy about the expression, although this is certainly a possibility.
Manden stjæler fra sin egen mor. Han er et rigtigt lortesvin.

Morten har vundet i lotte - det heldige lortesvin.
by Professor Bronson July 28, 2011
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug