look up any word, like bukkake:
 
1.
gettin it poppin, gettin freaky
Yo ma' Let'z Shuby Doo ;-)
by Big Papa Blunt'z February 04, 2009

Words related to Let'z Shuby Doo

booty bouncen freak fuck pipe sex