look up any word, like hipster:
 
1.
a sexcayyyyyyyyyyy azn gyalllllll sexc sexc sexc sexc sexc sexc nd luvs a guy cld usmannnnn :P nd iz in d inkiiz nd d diamond cru :P
Iwanne b lyk Layba
*sees a dress* DATS SO LAYBA GRRRRRRR
*in bed* U LUK LAYBA WIFEY
by LaYbAaAaA March 14, 2007