Top definition
Man ska vara försiktig med kallt vatten, om man dricker det så kan få ont i halsen.
N: Jag har ont i halsen
R: Hinkat för mycket lr?
N: Nej jag drack kallt vatten.
R: Du vet ju att det e farligt.
by Kallt vatten April 13, 2009
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug