Top definition
yo b money pass me that fimbone
by Dan Ago May 20, 2009
Mug icon

Golden Shower Plush

He's warmer than you think.

Buy the plush