look up any word, like dirty sanchez:
 
1.
Malaysian/Singapore Hokkien for Big Testicle, but not testicle cancer.
DaiChunDoi in Cantonese
Hey, Dua Lan Pa, Da Fei Gei Ah?
Oi Long Time No See wor, Dua Lan Pa!
by GoDrunkIAmHome March 08, 2014